Hoe en wanneer wordt dividend uitgekeerd? - Finansjaal (2024)

Wanneer je net begint met beleggen dan is dividend misschien wat onduidelijk. Je weet dat je bij het beleggen in aandelen dividend kunt ontvangen, maar hoe zit dit precies? In dit artikel laten we zien hoe en wanneer je dividend krijgt uitgekeerd.

Inhoud van dit artikel

 1. Dividend bij beleggen
 2. Wanneer wordt dividend uitgekeerd?
  • Belangrijke datums bij het uitkeren van dividend
   • Aankondigingsdatum
   • Ex dividend datum
   • Vaststellingsdatum
   • Datum van betaalbaarstelling
 3. Hoe wordt dividend uitgekeerd?
  • Hoe wordt dividend uitgekeerd bij aandelen?
  • Hoe wordt dividend uitgekeerd bij fondsen?
 4. Conclusie
 5. Veelgestelde vragen (FAQ)

Dividend bij beleggen

Dividend is een winstuitkering die bedrijven betalen aan de aandeelhouders. Het is een goed middel voor bedrijven om investeerders aan te trekken en aan zich te binden.

Vooral wanneer de groeipotentie van een bedrijf wat kleiner is zorgt dividend voor een extra rendement voor de aandeelhouders.De aandelen van zulke bedrijven worden ook wel dividend aandelen genoemd.

Wanneer wordt dividend uitgekeerd?

Dividend wordt meestal een keer in het kwartaal, halfjaar of jaar uitgekeerd. Er zijn daarnaast ook aandelen die maandelijks dividend uitkeren.

Het bestuur van een bedrijf bepaalt wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Ook bepaalt het bestuur hoeveel dividend er zal worden uitgekeerd.

Belangrijke datums bij het uitkeren van dividend

Wanneer je dividend krijgt uitgekeerd hangt dus af van het bestuur van het bedrijf. Hoe werkt dit proces precies?

Om dit beter te begrijpen onderscheiden we een aantal belangrijke datums die met dividend te maken hebben.

Aankondigingsdatum

De aankondigingsdatum is de datum waarop er door het bedrijf gecommuniceerd wordt dat het dividend wordt uitgekeerd.

Ex dividend datum

De ex dividend datum is de datum waarop aandeelhouders geen dividend meer ontvangen. Wanneer je een aandeel koopt op of na de ex dividend datum dan heb je voor die ronde geen recht meer op dividend.

Wanneer je het aandeel de dag voor de ex dividend datum koopt, dan ontvang je het volle dividend. Vaak is de aandelenprijs op dat moment wel aangepast naar het verwachte dividend.

Beleggers weten namelijk ook wanneer er dividend wordt uitgekeerd. Daarom zullen ze steeds meer willen betalen voor het aandeel naarmate de ex dividend datum dichterbij komt.

Je hoeft daarom geen voordeel te verwachten door een aandeel te kopen op de dag voor de ex dividend datum.

De koers van het aandeel daalt namelijk op de ex dividend datum met de hoogte van het dividend. De nieuwe kopers hebben namelijk geen recht meer op dividend en willen daarom ook minder betalen.

Vaststellingsdatum

Op deze datum wordt en vastgesteld welke aandeelhouders recht hebben op dividend.

Zoals we net hebben gezien krijgen alleen personen die op de dag voor de ex dividend datum eigenaar waren van het aandeel dividend uitgekeerd.

Een deel van de beleggers die recht hebben op dividend zal het aandeel dus niet meer in bezit hebben, omdat ze het na de ex dividend datum hebben verkocht.

Daarnaast zullen ook niet alle huidige aandeelhouders recht hebben op dividend omdat ze het na de ex dividend datum hebben gekocht.

Datum van betaalbaarstelling

De laatste belangrijke datum bij het uitkeren van dividend is de betaalbaarstelling. Dit is de dag waarop het dividend daadwerkelijk wordt betaald aan de aandeelhouders.

Hoe wordt dividend uitgekeerd?

Tot nu toe hebben we vooral gekeken naar wanneer je dividend krijgt bij aandelen.

In het volgende stuk gaan we dieper in op hoe je het dividend ontvangt. Er zitten hierbij wat kleine verschillen tussen aandelen en fondsen. We zullen deze dus ook apart bespreken.

Hoe wordt dividend uitgekeerd bij aandelen?

Dividend kan eigenlijk op twee verschillende manieren worden uitgekeerd, namelijk stockdividend en cashdividend.

Stockdividend is dividend dat wordt uitgekeerd in de vorm van aandelen. Wanneer je dus een aandeel van een bedrijf in bezit hebt, dan heb je 1,05 aandelen na het uitkeren van 5% dividend. Je krijgt door het uitkeren van dividend dus fractionele aandelen.

Zoals de naam al doet vermoeden, ontvang je bij cashdividend daadwerkelijk geld op je bankrekening. Je kunt dan zelf bepalen wat je met het dividend gaat doen. Het is dan alsnog mogelijk om het te herinvesteren (zoals bij stockdividend), maar je kunt ook andere investeringen doen of het geld helemaal niet meer beleggen.

Hoe wordt dividend uitgekeerd bij fondsen?

Bij ETF’s en beleggingsfondsen gaat het uitkeren van dividend op een iets andere manier te werk.

Een ETF of beleggingsfonds bevat vaak honderden, soms wel duizenden, bedrijven. Vaak keren ook veel van deze bedrijven dividend uit.

Je krijgt echter niet meteen dividend wanneer een van de onderliggende aandelen dividend uitkeert.

Los van de frequentie van de dividenduitkering van de onderliggende aandelen, krijg je een beleggingsfonds of ETF periodiek dividend uitgekeerd. In de meeste gevallen is dit per kwartaal, per halfjaar of per jaar.

Net zoals bij aandelen kunnen de fondsen ook op twee manieren omgaan met het uitkeren van dividend. Sommige fondsen keren het dividend daadwerkelijk uit terwijl andere fondsen het automatisch herbeleggen. Dit worden ook wel distribuerende en accumulerendefondsen genoemd.

Het uitkeren van dividend (distribuerende fondsen) werkt eigenlijk als cashdividend. Je krijgt het dividend in dat geval namelijk gestort op de rekening.

Het herbeleggen van dividend (accumulerende fondsen) komt daarentegen meer overeen met stockdividend. Je krijgt geen geld op de bankrekening gestort, maar er worden meer aandelen gekocht door de beheerder van de fonds.

Conclusie

Hopelijk is het na het lezen van dit artikel iets duidelijker geworden hoe en wanneer dividend wordt uitgekeerd.

Wanneer het dividend wordt uitgekeerd hangt dus vooral af van het bestuur van een bedrijf. Zij bepalen wanneer en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd.

Daarnaast kun je bij zowel aandelen als fondsen onderscheid maken tussen stockdividend en cashdividend. Bij fondsen wordt dit accumuleren of distribueren genoemd.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Dividend in aandelen of cash?

Cashdividend kan een goede keuze zijn wanneer je het dividend wil gebruiken voor andere investeringen of helemaal niet wil investeren. Dividend in aandelen (stockdividend) kan interessant zijn wanneer je jouw vermogen wil laten groeien en automatisch wil profiteren van het rente-op-rente effect.

Krijg je dividend bij een ETF?

Wanneer de bedrijven waarin je met de ETF belegt dividend uitkeren dan heb je gewoon recht op dit dividend. ETF’s gaan op twee manieren om met dividend; accumuleren of distribueren.

Blijf op de hoogte!

De laatste updates en nieuwe artikelen, direct in je inbox.

Disclaimer

We zijn geen professioneel adviseurs. De informatie op deze website is gebaseerd op onze persoonlijke mening en ervaring. Dit is een geen enkel geval financieel advies. Let op: beleggen brengt risico’s met zich mee. Je kunt je inleg (deels) verliezen. Dit artikel kan reclame bevatten. Wil je gaan beleggen bij een broker, bekijk dan altijd het prospectus op de website van de betreffende broker.

As a seasoned financial expert with extensive knowledge in investment strategies and practices, I'll delve into the concepts discussed in the provided article on dividend investing. My expertise is rooted in practical experience and a deep understanding of financial markets.

Dividend bij beleggen: Dividend is a profit distribution that companies pay to their shareholders. It serves as a means for companies to attract and retain investors. Especially for companies with slower growth potential, dividends provide an additional return for shareholders, and stocks of such companies are often referred to as dividend stocks.

Wanneer wordt dividend uitgekeerd? Dividends are typically paid out quarterly, semi-annually, or annually, depending on the company's decision. Some stocks may also offer monthly dividends. The timing and amount of dividend payments are determined by the company's board of directors.

Belangrijke datums bij het uitkeren van dividend:

 • Aankondigingsdatum: The date when the company communicates its intention to distribute dividends.
 • Ex dividend datum: The date after which new shareholders won't receive the upcoming dividend. Purchasing shares on or after this date means the buyer won't be eligible for the current dividend round.
 • Vaststellingsdatum: The date on which the eligible shareholders for the dividend are determined.
 • Datum van betaalbaarstelling: The date on which the dividend is actually paid to the shareholders.

Hoe wordt dividend uitgekeerd? Dividends can be paid out in two main ways: stock dividend and cash dividend.

Hoe wordt dividend uitgekeerd bij aandelen?

 • Stockdividend: Shareholders receive additional shares instead of cash. For example, if a shareholder owns one share and a 5% stock dividend is declared, they will have 1.05 shares after the dividend payout.
 • Cashdividend: Shareholders receive cash directly into their bank accounts, giving them the flexibility to reinvest, make other investments, or hold the cash.

Hoe wordt dividend uitgekeerd bij fondsen? For Exchange-Traded Funds (ETFs) and mutual funds, the process of dividend distribution is slightly different due to their diverse portfolios.

 • Distribuerende fondsen: These funds distribute the dividends to investors in cash, similar to cash dividends for individual stocks.
 • Accumulerende fondsen: Instead of distributing cash, these funds reinvest the dividends by purchasing more shares on behalf of the investors.

Conclusie: The timing of dividend payments is primarily influenced by the company's board of directors. Investors can choose between stockdividend and cashdividend for both individual stocks and funds, with the latter being categorized as either distribuerende or accumulerende fondsen.

Veelgestelde vragen (FAQ):

 • Dividend in aandelen of cash? The choice between cashdividend and stockdividend depends on individual investment goals. Cashdividend is suitable for immediate use or other investments, while stockdividend allows for wealth growth and automatic compounding.
 • Krijg je dividend bij een ETF? Yes, investors in ETFs receive dividends if the underlying companies in the ETF pay dividends. ETFs can be either accumulerend or distribuerend, reflecting their approach to handling dividends.

Stay informed about the latest updates and articles in the field of finance, and always be cautious of the risks associated with investing. Remember, this information is not financial advice, and investing carries inherent risks. Always consult with professional advisors and thoroughly review brokerage information before making investment decisions.

Hoe en wanneer wordt dividend uitgekeerd? - Finansjaal (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated:

Views: 6082

Rating: 4.6 / 5 (76 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.